Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva

„AEMRN jest organizacją publiczną (klastrem szkół) w północno-zachodniej części Portugalii, oddaloną 10 km od Bragi i 70 km od Porto, obejmującą 9 przedszkoli, 5 szkół podstawowych, 2 szkoły średnie:

Personel dydaktyczny – 147 / personel nie dydaktyczny – 59

1131 uczniów (w tym 30 dorosłych słuchaczy)

Wiek uczniów: 3-16 lat (> 18 lat w szkolnictwie dla dorosłych)

Doświadczenie w zarządzaniu funduszami i projektami UE: Kursy szkoleniowe i kwalifikacyjne finansowane przez UE, program „Uczenie się przez całe życie” i Erasmus+.
Przywiązujemy ogromną wagę do społeczności lokalnej i sposobu, w jaki może ona pozytywnie wpływać na życie szkolne i jakość kształcenia dzieci, a także tego, w jaki sposób szkoła może przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej (np. projekty międzypokoleniowe).
Wykorzystujemy projekty wspierające nauczanie ponadprogramowe
Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne (Origami, Warsztaty Twórcze, Klub Meteorologiczny, Klub Europejski, Eko-Szkoły, Nauki Biologiczne, Warsztaty Muzyczne, Klub Feel and Act, Warsztaty Garncarskie, Radio Szkolne, Robotyka i Szachy).
Sporty w szkole: Kajakarstwo, Łucznictwo, Badminton, Gimnastyka Akrobatyczna, Łyżwiarstwo i Boccia
Zachęcamy uczniów do tworzenia wydarzeń i uczenia się poprzez doświadczenia
Wszystkie szkoły mają dostęp do Internetu, a uczniowie mają kontakt z ICT od przedszkola.

Strona internetowa:  www.aemourerneiva.com

Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) jest organizacją pozarządową założoną w 2004 roku przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa. CWEP współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi. Misją CWEP jest podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i we wszystkich jego formach, a także promowanie przedsiębiorczości w celu wspierania integracji każdej grupy społecznej, niezależnie od jej płci, wieku, czy pochodzenia etnicznego. Celem jest w szczególności poprawa dostępności, jakości i skuteczności edukacji wszystkich ludzi, promowanie i przyczynianie się do kształcenia osób dorosłych, uczenia się przez całe życie, e-learningu oraz wykorzystania nowych technologii w edukacji i przedsiębiorczości. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy w celu wzmocnienia pozycji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz udostępnia platformy internetowe dla firm.

Strona domowa: www.cwep.eu

Instalofi Levante S.L.- FyG Consultores

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) est prywatnym przedsiębiorstwem szkoleniowym wysokiego szczebla, pionierem we współtworzeniu szkoleń z przedsiębiorstwami, osobami dorosłymi i młodymi ludźmi w zakresie innowacyjnych koncepcji, tworzenia przedsiębiorstw, podstawowych umiejętności w zakresie zdolności do zatrudnienia, umiejętności czytania, pisania i liczenia, przedsiębiorczości oraz szkolenia w zakresie umiejętności miękkich i twardych. FyG działa aktywnie jako firma edukacyjna i szkoleniowa, promując i wzmacniając rozwój osób dorosłych, dostrzegając nowe możliwości i pomagając im stać się bardziej zdolnymi do zatrudnienia, stając w obliczu różnych czynników wykluczenia: młodzieży i osób dorosłych z trudnościami edukacyjnymi, bezrobotnych z przeszkodami ekonomicznymi lub społecznymi.

FyG ma doświadczenie w prowadzeniu szerokiej gamy szkoleń i programów mentorskich dla firm, przedsiębiorców, start-upów, także z osobami z grup w niekorzystnej sytuacji. Działa jako organ świadczący usługi poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego i informacji, świadczący usługi w zakresie wprowadzania na rynek pracy i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych, takie jak: wprowadzenie, szkolenie, ocena i informacja.

Strona domowa: www.fygconsultores.com

LABC

LABC jest firmą z siedzibą w Turynie (IT). Celem LABC jest dzielenie się i korzystanie z doświadczeń specjalistów w zakresie odnowy biologicznej jednostek i społeczności, pracy grupowej, edukacji i szkoleń, reintegracji z rynkiem pracy i zarządzania projektami.

LABC jest ogólnoeuropejską społecznością przyjmującą następujące zasady:
– wspólne uczenie się: wymieniamy, ulepszamy i dzielimy się doświadczeniami, zasobami i umiejętnościami w celu optymalizacji współpracy międzynarodowej i intermodalnej, rozwoju i transferu metodologii i praktyk.
– generatywność: ustanawiamy, wspieramy i kierujemy umiejętnością tworzenia, generowania nowych narzędzi, modeli i praktyk psychologicznych, społecznych i edukacyjnych, w celu ich swobodnego rozpowszechniania.
LABC posiada doświadczenie w zakresie:
# pracy opiekuńczej, indywidualnej i środowiskowej poprzez szeroki zakres działań, w tym sesje pracy grupowej, nadzór, szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, organizowanie imprez publicznych, wykłady i seminaria
# Edukacja i badania poprzez projektowanie metodologii nauczania oraz wdrażanie materiałów i narzędzi szkoleniowych poświęconych podnoszeniu świadomości uczestników i odbiorców na tematy szczególnie interesujące z punktu widzenia psychologicznego, edukacyjnego, społecznego i środowiskowego.

Strona internetowa: www.labcentro.it

Ludor Engineering

Ludor Engineering to rumuńska firma inżynierska zajmująca się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie inżynierii mechanicznej i projektowania, opracowywania produktów, prototypowania oraz usług partnerskich w ramach projektów UE. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu zaawansowanych technologii w edukacji, w tym druku 3D, Przemysłu 4.0, dronów, STEM itp.

W wyniku działalności naukowej i / lub bezpośredniego doświadczenia z projektami europejskimi, nasi pracownicy posiadają wiedzę specjalistyczną w wielu dziedzinach, w tym w Przemyśle 4.0, drukowaniu 3D, modelowaniu 3D, technologii dronów, nauczaniu STEM, opracowywaniu produktów, przedsiębiorczości technologicznej, innowacji, szkoleń technicznych itp. Ludor Engineering ma bezpośrednie doświadczenie w uczestnictwie w projektach UE, w tym Erasmus +, zarówno jako koordynator, jak i partner.

Oprócz naszej wiedzy technicznej i zarządzania projektami, możemy polegać na dużej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym na uniwersytetach, szkołach, prywatnych firmach i organizacjach pozarządowych.

Strona domowa: www.ludoreng.com

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Szkoła Podstawowa Jana Twardowskiego w Nowej Wsi jest szkołą publiczną. Historia szkoły zaczyna się w 1907 roku, ale to w 2010 roku została nazwana imieniem Jana Twardowskiego, polskiego poety i katolickiego księdza, który połączył obserwacje przyrody z refleksją filozoficzną. Szkoła mieści się w małej wiosce, ale nasze dzieci są bardzo twórcze i chętne do nauki. Szkoła składa się z ośmiu klas (93 uczniów) i dwóch grup przedszkolnych (42 dzieci). W szkole pracuje 31 nauczycieli i specjalistów oraz 7 pracowników obsługi.

Szkoła stara się zapewnić dobre warunki rozwoju fizycznego, psychologicznego i intelektualnego, osiągane poprzez zharmonizowany sposób nauczania i rozwoju umiejętności z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ducha patriotyzmu i tradycji. Proces nauczania skupia się na kreatywności, krytycznym i logicznym myśleniu.

Strona internetowa: www.sp-nowawies.edupage.org

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DYREKCJA GENERALNA DS. SPECJALNYCH USŁUG EDUKACYJNYCH I DORADCZYCH

Dyrekcja Generalna Służb Szkolnictwa Specjalnego i Poradnictwa Zawodowego prowadzi swoją działalność w dwóch głównych obszarach: „usługi szkolnictwa specjalnego” i „usługi poradnictwa”. Podstawą pracy Dyrekcji Generalnej jest zapewnienie dostępu do edukacji dla osób potrzebujących kształcenia specjalnego, podniesienie jakości usług w zakresie kształcenia specjalnego, świadczenie usług poradnictwa edukacyjnego, osobistego i zawodowego dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Instytucja ta jest najbardziej autorytatywną instytucją i decydentem w Turcji w zakresie edukacji specjalnej – edukacji zawodowej i usług poradnictwa dla osób niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych oraz dzieci migrantów/uchodźców.

Pod egidą Dyrekcji Generalnej ds. Kształcenia Specjalnego i Poradnictwa Zawodowego działa 1469 placówek kształcenia specjalnego i 15.402 nauczycieli, którzy kontynuują swoją działalność edukacyjną na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych. Wszystkie programy i standardy materialne tych ośrodków, które są szeroko dostępne w całym kraju, są przygotowywane przez naszą Dyrekcję Generalną.

W ramach schematu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej funkcjonuje 1 Dyrektor Generalny, 7 Kierowników Działu i 126 pracowników.

  1. Dział polityki edukacyjnej,
  2. Główny Dział Programów i Materiałów Nauczycielskich,
  3. Dział Edukacji Specjalnej i Włączania Społecznego,
  4. Dział Rozwoju Zdolności Specjalnych,
  5. Główny Dział Usług Poradnictwa,
  6. Dział monitoringu i oceny,
  7. Dział Badawczo-Rozwojowy i Dział Projektów

Strona internetowa: www.orgm.meb.gov.tr

Uniwersytet w Tesalii

„Uniwersytet w Tesalii, z 37 wydziałami i 8 wydziałami, to uniwersytet z własną tożsamością i znaczącą pozycją w naszym narodowym systemie edukacji. Uniwersytet w Tesalii oferuje programy studiów licencjackich i podyplomowych oraz moduły pozaszkolne w konkretnych dziedzinach badań i biznesu, dla ponad 43000 studentów. Główną misją Uniwersytetu w Tesalii jest promowanie wiedzy naukowej poprzez badania i wkład w kulturowy i gospodarczy rozwój społeczności lokalnej i szerszego społeczeństwa. Uniwersytet znany jest z doskonałych wyników badań i wybitnych osiągnięć naukowych, zgodnych z międzynarodowymi standardami.

Jako jedna z centralnych instytucji Uniwersytetu w Tesalii, Centrum Edukacji Międzynarodowej (CIE) wspiera wszystkie główne procesy na Uniwersytecie i zapewnia podstawowe i indywidualnie dostosowane usługi w celu usystematyzowania i ujednolicenia zdecentralizowanych szkoleń w różnych dziedzinach. Główną misją CIE jest zapewnienie zrównoważonego środowiska dla potencjalnych partnerstw międzynarodowych oraz zapewnienie zwiększonych możliwości aktywnego zaangażowania pracowników naukowych, wydziałów, studentów i innych grup tarhetowych w różne międzynarodowe inicjatywy. Ponadto, CIE ma na celu ustanowienie i organizację intesywnych krótkich kursów szkoleniowych.

Strona internetowa: www.uth.gr